Nasze wartości

STRABAG jest europejskim koncernem budowlanym, liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii, który ma znaczący i stabilny kapitał własny.STRABAG SE jest europejskim koncernem technologicznym w branży budowlanej, liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, z silnym kapitałem własnym. STRABAG korzysta z całej gamy usług oferowanych przez wyspecjalizowane spółki koncernowe, które przejmują odpowiedzialność za ich wykonanie, generując w ten sposób wartość dodaną dla swoich Klientów. Organizujemy pracę ludzi, zapewniamy materiały budowlane i sprzęt we właściwym czasie i miejscu. Pozwala nam to na realizację nawet najbardziej złożonych projektów w terminie, przy zachowaniu najwyższej jakości oferowanej w najlepszej cenie.

Dzięki zaangażowaniu ponad 86.000 naszych pracowników jesteśmy jednym z niewielu przedsiębiorstw, które świadczą pełen zakres usług w każdej fazie cyklu życia obiektu budowlanego - od pomysłu, po projekt, budowę, usługi facility, jak również eksploatację i ewentualną rozbiórkę. Za pośrednictwem gęstej sieci spółek-córek jesteśmy obecni w wielu krajach europejskich i coraz częściej na innych kontynentach, tym samym daleko wykraczając poza granice Austrii i Niemiec. Tak szeroki obszar działalności daje nam możliwość optymalizacji kosztów i zasobów.

Taką wizję mamy przed oczami planując przyszłość i zarządzając zasobami przedsiębiorstwa. Obok konieczności spełnienia wymogów ustawowych, w sposobie myślenia kierujemy się naszymi wartościami – wyznaczają one naszą drogę działania wobec pracowników, zamawiających, podwykonawców, jak i spółki:


Partnerstwo oznacza dla nas…
…okazywanie sobie nawzajem szacunku.
…traktowanie wszystkich na równych zasadach.


Nasze motto TEAMS WORK. stanowi esencję tego, co ważne w budownictwie: mianowicie praca ludzi oraz ich wzajemne dobre relacje. Dzięki partnerskiej współpracy na małą i dużą skalę, w kontaktach zewnętrznych i wewnętrznych, ponad podziałem na marki, kraje i organizacje, możliwym staje się to, co dla pojedynczej osoby jest nieosiągalne. Jesteśmy w stanie zrobić więcej dla naszych interesariuszy, kiedy połączymy nasze atuty, wiedzę, pomysły i doświadczenie. Równouprawnienie jest cechą charakterystyczną partnerstwa, które powinno opierać się na szczerości, uczciwości i szacunku. Aby partnerstwo mogło się rozwijać, na pierwszym miejscu stawiamy wzajemne relacje – w dialogu z obecnymi i przyszłymi zamawiającymi aktywnie słuchamy, tak abyśmy mogli zawsze spełnić ich  oczekiwania w stosunku do realizacji własnych projektów.


Zaufanie oznacza dla nas…
…wzajemne poleganie na sobie.
…świadomość własnej odpowiedzialności w każdej sytuacji.
…swobodę samodzielnego myślenia i działania.


Zaufanie, tak jak i partnerstwo osiąga się na drodze wzajemnego szacunku i szczerych relacji – niezbędna jest przy tym przejrzystość i świadomość odpowiedzialności każdego z nas. Stawiamy na zaufanie w każdej dziedzinie. Jedną z naszych głównych zasad jest przyznanie każdemu pracownikowi szerokiego zakresu własnej odpowiedzialności. W ten sam sposób, jak stawiamy na długoletnie kontakty biznesowe, pracujemy z wyszukanymi, sprawdzonymi podwykonawcami, z którymi łączy nas zaufanie i współpraca. Natomiast nasi inwestorzy mogą liczyć na to, że właściwie obchodzimy się z powierzonymi nam środkami.


Solidarność oznacza dla nas…
…wspieranie się nawzajem.
…działanie zespołowe, przede wszystkim w trudnych sytuacjach.

…branie odpowiedzialności za sukcesy i niepowodzenia.
…wzajemną lojalność, również w trudnych czasach.

Solidarność oznacza, że stajemy ramię w ramię. Dlatego ważnym jest, aby w przypadku sukcesu nie tylko widzieć własne korzyści, a w przypadku porażki ponieść odpowiedzialność. Także w odniesieniu do reakcji na sukces, a szczególnie na porażki innych istotne jest poczucie wspólnoty.


Innowacyjność oznacza dla nas…
…tworzenie przestrzeni dla nowych pomysłów.
…możliwość popełniania błędów i wyciąganie z nich cennych wniosków.
…aktywny i świadomy udział w kształtowaniu przyszłości branży budownictwa 

   i nieruchomości.

Elastyczność, która umożliwia szybkie dopasowanie się w przypadku zmiany warunków rynkowych umożliwia nam z jednej strony nasza siła kapitałowa, z drugiej strony wynika ona z innowacji. Stanowią one klucz do sprostania przyszłym wyzwaniom. W związku z tym wartością dla nas są stały rozwój naszych procesów, systemów, produktów oraz naszego Know-how. Oprócz innowacji technicznych dzięki naszemu modelowi partnerskiej współpracy teamconcept jesteśmy pionierami innowacji kontraktowych w sektorze budowlanym.


Zaangażowanie oznacza dla nas…
…definiowanie i realizowanie wspólnych celów.
…aktywne działanie.


Jako oferent kompleksowych usług w zakresie budownictwa proponujemy – o ile umożliwia to przetarg – aktywne rozwiązania, aby zoptymalizować jakość i ceny dla naszych zamawiających. Przy tym zauważamy aktywne działanie i wkład poszczególnych osób w nasz sukces.


Skromność oznacza dla nas…
…realistyczne oczekiwania w stosunku do siebie i innych.
…twarde stąpanie po ziemi.


Własne wymagania materialne i niematerialne, wymagania indywidualne i wymagania przedsiębiorstwa jako całości – muszą stale pozostawać na stosownym poziomie. Pamiętajmy, że nasz sukces zależy od zaufania naszych interesariuszy, a w szczególności zamawiających oraz udziałowców, i na zaufanie to pracujemy przez cały czas. W związku   z tym nasi interesariusze, ich życzenia i oczekiwania, znajdują się w centrum naszej uwagi i działań, naszych planów i ich realizacji.


Zrównoważony rozwój oznacza dla nas…
…przejęcie (współ)odpowiedzialności za siebie, naszą firmę i środowisko – teraz i w przyszłości.
…myślenie w długofalowej perspektywie.
…dążenie do osiągania trwałych sukcesów w odróżnieniu od szybkich zwycięstw
.

Działalność budowlana w zasadniczym stopniu kształtuje nasze otoczenie. Oddziaływanie na środowisko oraz ludzi ma różnorodny charakter i – jak w przypadku naszych obiektów – jest długofalowe. Wiedza ta  zobowiązuje nas więc każdego dnia do działania. Opracowujemy rozwiązania, rozwijamy inteligentne technologie i łączymy wszystkich zaangażowanych w proces budowlany. Wspólnie ponosimy odpowiedzialność. Wspólnie możemy dużo zmienić. W ten sposób zapewniamy następnym pokoleniom otoczenie, w którym warto żyć.


Szacunek oznacza dla nas…
…otwartość na poglądy i pomysły innych.
…traktowanie siebie nawzajem z szacunkiem i życzliwością.


Szacunek, a więc respektowanie uzasadnionych życzeń i potrzeb innych, jest między wykonawcą a zamawiającym, między pracownikiem a przełożonym, między przedsiębiorstwem a udziałowcem czymś oczywistym, jednak niewystarczającym. Szacunek musi zawsze iść w parze z uczciwością. Oczekujemy więc wzajemnego szacunku – zarówno ze strony przełożonych wobec ich pracowników, jak i szacunku pomiędzy przedstawicielami obu płci. Wspieramy równość  szans oraz otoczenie, które cechuje uczciwe zachowanie, wolne od wszelkiego rodzaju nadużyć. Kładziemy duży nacisk na ochronę środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy – nie tylko w naszej firmie i w stosunku do naszych pracowników, ale także w firmach partnerskich.


Niezawodność oznacza dla nas…
…dotrzymywanie danego słowa.
…popieranie naszych słów czynami
.

Wszystkie osoby pracujące w koncernie i z nim powiązane powinny móc wzajemnie na siebie  liczyć. Każdy obiekt jest unikatowy i stawia indywidualne wymagania dotyczące kalkulacji, planowania, realizacji i utrzymania. Ponieważ pracujemy w sposób zdyscyplinowany, nasi zamawiający mogą np. oczekiwać, że kompleksowe projekty ukończymy w sposób solidny, w ustalonej jakości, terminie i ramach finansowych. Tylko wysokie standardy etyczne gwarantują długotrwałe i stabilne partnerstwo. Odrzucamy każdą formę korupcji.Opublikowane na stronie internetowej 08.10.2013 – Ostatnia aktualizacja 19.02.2024 12:43:37