Odpowiedzialność ekologiczna

Oszczędzamy zasoby i efektywnie wykorzystujemy energię. Jest to nasz wkład w ochronę środowiska. Jesteśmy świadomi, że stałe doskonalenie naszej działalności środowiskowej może być korzystne komercyjnie i ekonomicznie, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego w ramach otoczenia, w którym pracujemy. Dla realizacji tego celu zdefiniowaliśmy ekologiczną odpowiedzialność jako priorytetowy obszar strategii Koncernu.
Realizowane polityki w obszarze Odpowiedzialności ekologicznej to:

Polityka Środowiskowa i Energetyczna – Dążymy do tego, aby zmniejszać negatywne wpływy naszej działalności na środowisko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe i uzasadnione pod względem ekonomicznym. Wdrażamy skuteczny System Zarządzania Środowiskowego i Energetycznego w oparciu o ISO14001 i/lub ISO 50001 i/lub EMAS lub inne podobne regulacje. Dbamy o to, aby prowadzić naszą działalność zgodnie z obowiązującymi ustawami i zawartymi umowami. Popieramy ochronę i poprawę stanu środowiska oraz rozważne i oszczędne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Polityka Środowiskowa i EnergetycznaOpublikowane na stronie internetowej 04.10.2017 – Ostatnia aktualizacja 30.01.2023 14:55:11