Etyka Biznesu

System Etyczny i Business Compliance w STRABAG to żywy system zarządzania, który jest nieustannie udoskonalany i dostosowywany do zmieniających się warunków ramowych. Składa się on z Kodeksu Postępowania, Business Compliance Management System (BCMS) oraz Struktury Osobowej.
Kodeks Postępowania określa podstawowe zasady etyczne obowiązujące w Koncernie oraz przyczynia się do tworzenia wspólnego systemu wartości.

BCMS definjuje między innymi cele, funkcje i zakres odpowiedzialności w ramach Business Compliance oraz reguluje sposób postępowania w sprawach budzących podejrzenia. W załącznikach udostępniono pracownikom wytyczne odnośnie takich kwestii jak

  • Zapobieganie korupcji oraz działaniom o znamionach przestępczości gospodarczej,
  • Weryfikacja partnerów biznesowych,
  • Prawo antymonopolowe i prawo ochrony konkurencji,
  • Właściwe postępowanie w przypadku konfliktu interesów.

Przypadki (domniemanego) naruszenia zasad Business Compliance można zgłaszać organizacji Business Compliance za pośrednictwem Platformy Zgłaszania Nieprawidłowości STRABAG dostępnej w całym Koncernie. Za pomocą wyżej wymienionej platformy, pracownicy mogą komunikować się - w razie potrzeby także anonimowo - z odpowiedzialnymi osobami kontaktowymi. Również osoby trzecie, takie jak dostawcy i podwykonawcy mogą korzystać z Platformy Zgłaszania Nieprawidłowości STRABAG w celu zgłaszania przypadków domniemanych naruszeń.

Przestrzegania podstawowych zasad uczciwej konkurencji oczekujemy również od naszych dostawców i podwykonawców. Zasady te zostały zebrane w Kodeksie Dostawców, który stanowi istotną podstawę współpracy z naszymi dostawcami i podwykonawcami.Opublikowane na stronie internetowej 03.10.2018 – Ostatnia aktualizacja 26.09.2022 13:17:32
KONTAKT
DOWNLOADS
LINKI